Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn

Vài người ngồi trên bờ xem hoàng hôn