Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ

Lúc mặt trời lặn, một nhóm người ngồi trên bờ