Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển

Dưới mặt trời lặn, hai người đang đứng bên bờ biển