Một cái cây trên cánh đồng

Một cái cây trên cánh đồng