Một phụ nữ đứng dưới một cái cây trên cánh đồng

Một phụ nữ đứng dưới một cái cây trên cánh đồng