Hàng rào mọc rất nhiều cỏ trên bãi cỏ

Hàng rào mọc rất nhiều cỏ trên bãi cỏ