đi bộ đến đám đông bên cạnh một cửa hàng ở châu Á

đi bộ đến đám đông bên cạnh một cửa hàng ở châu Á