Một tòa nhà có hàng chục ánh sáng màu sắc

Một tòa nhà có hàng chục ánh sáng màu sắc