Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc

Khi mặt trời lặn, mây và đồng hồ trở thành một góc