Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu

Ngồi dưới ánh hoàng hôn trên cầu