Có vài cái lan can bằng gỗ ở cửa sổ

Có vài cái lan can bằng gỗ ở cửa sổ