Một con chim đang đứng trên dây thép gai gần tòa nhà

Một con chim đang đứng trên dây thép gai gần tòa nhà