Một chiếc cáp treo đậu trên không, có thể thấy các tòa nhà

Một chiếc cáp treo đậu trên không, có thể thấy các tòa nhà