เงาของชายคนหนึ่งกําลังมองขึ้นเหนือผิวน้ํา

เงาของชายคนหนึ่งกําลังมองขึ้นเหนือผิวน้ํา