รถไฟในรางของเมือง อยู่ในฉากหลังของต้นไม้

รถไฟในรางของเมือง อยู่ในฉากหลังของต้นไม้